La Sección Consular funciona para el público en general de lunes a viernes de 9:00am a 12:00pm y de 1:00pm a 3:00pm

Seksyon Konsilè a travay depi lendi rive vandredi,  soti 9 h rive midi. Li rekòmanse travay  soti 1 h rive 3h.

 

Pasaporte/Paspó

Pasaporte extraviado/Paspò Pèdi

Hoja de ruta/Fèy de wout

Documentos necesarios para su trámite: 4 fotos tipo pasaporte, el antiguo pasaporte, el extracto de los archivos. Si el pasaporte está perdido traer esta declaración emanada por el CICPC.

Si paspò w ta pèdi men ki dokiman wap bezwen pou w refè li: Deklarasyon la polis nan zòn kote w pèdil la, Fotokopi premye paj paspò ou genyen an, Orijinal ekstrè batistè w la.

Mandato con pasaporte haitiano/Manda ak paspò Ayisyen

Mandato con pasaporte extranjero/Manda ak paspò etranje

Autorización de tramites para menores/Otorizasyon pou w fè paspò yon timoun

Documentos necesarios para su trámite: pasaporte de la persona en cuestión y de quien realizara el trámite.

Dokiman wap bezwen pou otorizasyon pou w fè paspò yon timoun: Kopi premye paj Paspò moun kap mennen timoun nan.

Legalización con pasaporte haitiano/ Legalizasyon ak Paspò Ayisyen

Legalización con pasaporte extranjero/Legalizasyon ak Paspò etranje

Legalizasyon ak Paspò etranje, ki sa wap bezwen pou w ka fè l: Paspò  w  Dokiman wap legalize a

Documentos necesarios para su trámite: pasaporte de la persona en cuestión y el documento a legalizar.

Certificado de soltería/Sètifika ki di ou pat janmen marye

Certificado de matrimonio/Ekstrè ak Maryaj

Documentos necesarios para su trámite: pasaporte, acta de nacimiento y el extracto de los archivos.

Dokiman wap bezwen pou w fè li: Paspò  w, Ekstrè ak Maryaj ak Ekstrè batistè w.

Matrimonio/Maryaj

Acta de  Matrimonio  en Extracto/Ekstrè ak Maryaj

Maryaj kisa yon moun bezwen poul fè yon maryaj nan anbasad la: Sètifika ki di ou pat janmen marye, Paspò Ayisyen w, Ekstrè batistè w la (orijinal).

Dokiman wap bezwen pou w fè li: Paspò  w, Batistè ak Ekstrè batistè w.

Acta de Nacimiento/Batistè

Documentos necesarios para su trámite: pasaporte haitiano de la madre, pasaporte haitiano del padre y el certificado del hospital de nacimiento.

Autorización de Viaje para menores de edad/Otorizasyon vwayaj pou on timoun   

Sa ou bezwen pou w ka fè li: Paspò Papa ou byen Manman  an, Kopi premye paj Paspò moun kap mennen timoun nan, Kopi premye paj paspò timoun nan, Kopi nouvo ekstrè papa a ak manman.

Batistè timoun ki fèt Venezuela

Dokiman wap bezwen pou w ka fè li: Paspò  Papa ak Manman timoun nan, Ekstrè ak Maryaj, Paspò timoun ki fèt Venezuela, Batistè ki fèt Venezuela, Papye lopital.